© Bruno1998 | Stock Free Images & Dreamstime Stock Photos

Opwarming van de aarde is een term die te maken heeft met de langzame toename van de temperatuur van de aarde.

Global warming is a term having to do with the slow increase of the Earth’s temperature.

Opwarming van de aarde kan een probleem worden voor de wereld en is al in verband gebracht met overstromingen en stormen.

Global warming may become a problem for the world and has already been linked to floods and storms.

Tegenwoordig is de temperatuur op de wereld ongeveer een halve graad Celsius hoger dan tweehonderd jaar geleden.

Today, the atmosphere of the world is about half a degree Celsius warmer than it was two hundred years ago.

Sommige wetenschappers denken dat de opwarming veroorzaakt wordt door de koolstofdioxide-uitstoot door de mens.

Some scientists think that the warming is caused by human-generated carbon dioxide.

Anderen denken aan verschillen in warmte van de zon en andere natuurlijke oorzaken.

Others think that variations in the amount of heat from the sun and other natural causes.

Een recent rapport van de VN geeft aan dat vee meer broeikasgas produceren dan alle auto’s en vliegtuigen.

A recent UN report indicates livestock generate more greenhouse gases than all cars and airplanes.

Het zeepeil zal stijgen en veroorzaakt grote volksverhuizingen in gebieden zoals Bangladesh.

The sea level will rise, causing huge population movements from places like Bangladesh.

Sommige wetenschappers geloven dat wanneer we de komende twintig jaar niet meer doen om de opwarming van de aarde te verminderen, we een kans verspelen.

Some scientists believe that if we don’t take effort in reducing global warming in the next decade or two, we will lose our chance.