Een arts zag een oude dame voor haar huis zitten.

A doctor noticed an old lady sitting in front of her house.

Hij liep naar haar toe en zei: “Het viel me op dat u erg gelukkig lijkt! Wat is uw geheim?”

So he walked up to her and said: “I couldn’t help but notice how happy you look! What is your secret?”

“Ik rook tien sigaren per dag”, zei ze.

“I smoke ten cigars a day”, she said.

“Daarnaast drink ik iedere dag een hele fles whisky en eet ik alleen fast food.”

“Apart from that, I drink a whole bottle of whiskey every day, and eat only fast food.”

“En ik doe niet aan sport.”

“And I don’t exercise at all.”

“Dat is echt ongelooflijk! Hoe oud bent u?”, vroeg de arts.

“That is absolutely amazing! How old are you?”, asked the doctor.

“Tweeënveertig”, antwoordde ze.

“Forty-two”, she replied.